Bildbeskrivning

Lars Lindeberg tel: 0709 985 589  Epost:lars@fastkoll.se
Anna Olvén tel: 0736 280 284  Epost:anna@fastkoll.se

Bildbeskrivning

Fastighetskoll Väst AB

Fastighetskoll Väst AB är ett nätverkande kunskapsföretag inom lantmäteri och fastighetsvärdering. Affärsidén bygger på en kombination av kunskaper inom värdering, förhandling och plangenomförande. På så sätt får uppdragsgivaren en samlad kunskap om stora delar av branschen. Företaget drivs av Anna Olvén och Lars Lindeberg som båda har lång erfarenhet av branschen genom anställningar inom statlig, kommunal och privat sektor. Fastighetskoll Väst AB har sitt säte och huvudkontor i Kungsbacka samt ett lokalkontor i Hamneda (söder om Ljungby). Företaget bedriver framförallt sin verksamhet i västra och södra Sverige.

Lars Lindeberg är av Samhällsbyggarna generellt auktoriserad fastighetsvärderare. 

Bildbeskrivning

   


Image description

Förhandling

Vi har mångårig erfarenhet av förhandling inom bland annat markåtkomst och överlåtelse av fastigheter. I ett förhandlingsuppdrag kan ingå upprättande av avtal såsom köpeavtal, överenskommelse om fastighetsreglering, hyresavtal, arrende eller nyttjanderätter. Vi har också erfarenhet av att företräda uppdragsgivaren som ombud i arrendenämnden vid lantmäteriförättning och i Mark- och Miljö domstolen.

Image description

Värdering

Inom värdering och fastighetsekonomi kan företaget hjälpa till med olika ekonomiska bedömningar och kalkyler samt upprättande av värdeutlåtande och ersättningsutredningar.
Vi har kunskap och erfarenhet av att värdera alla fastighetstyper.

 

Även kurser och utbildningar kan erbjudas inom  fastighetsvärdering tillsammans med Vesterlins. Läs mer under Uppdrag/Tjänster.

Image description

Plangenomförande

Ett uppdrag inom plangenomförande kan innebära nära samarbete med kommunal eller statlig planavdelning för framtagande av genomförandebeskrivningar, olika avtal, samt bistå och företräda uppdragsgivaren i förhandlingar och vid projektmöten.