Bildbeskrivning

Lars Lindeberg tel: 0709 985 589  Epost:lars@fastkoll.se
Anna Olvén tel: 0736 280 284  Epost:anna@fastkoll.se

Utförda förhandlings- och
exploateringsuppdrag

Markåtkomst och plangenomförande

Bildbeskrivning

Företagets konsulter har bland annat arbetat med markförhandling för inlösen av mark vid byggande av  järnväg och väg. Uppdrag med inlösenfrågor åt kommuner och energibolag för byggande av ledningar, parkeringsplatser med mera har också utförts.

Fastighetskoll Väst AB har erfarenhet av att medverka vid framtagande av nya detaljplaner och som exploateringsresurs.

Ombud

Företagets konsulter har fungerat som ombud i arrendenämnden samt som ombud i lantmäteriförrättning och Mark -och Miljödomstolen.

Utförda värderingsuppdrag


Värderingsuppdrag

Bildbeskrivning

Fastighetskoll Väst AB har utfört värderingsuppdrag åt Ale, Falkenberg, Kungälv och Skövde kommuner rörande alla fastighetstyper.

Lars Lindeberg har utfört värderingsuppdrag på jord- och skogsbruksfastigheter vid bland annat bildande av naturreservat. Vidare har värdeutlåtande upprättats åt kommuner vid köp och försäljning av hästfastigheter, bostadsfastigheter, skolor, hyreshus, industrier och parkeringsplatser. Företaget har också erfarenhet av att bedömma fastigheter med förväntningsvärden till följd av deras lägen inom områden som är möjliga att exploatera eller förädla. 

 

Kurser och utbildning

Endags kurs i värdering av mark med förväntningsvärdenKurser i samarbete med Vesterlins fastighetsrätt och värdering

- Värdering vid plangenomförande

Kursen hålls i anslutning till en två dagars kurs i PBL, plangenomförande.


Läs mer om kursen samt Vesterlins övriga kurser genom att klicka på länken nedan.

Länk till Vesterlins:

   


Image description

Förhandling

Vi har mångårig erfarenhet av förhandling inom bland annat markåtkomst och överlåtelse av fastigheter. I ett förhandlingsuppdrag kan ingå upprättande av avtal såsom köpeavtal, överenskommelse om fastighetsreglering, hyresavtal, arrende eller nyttjanderätter. Vi har också erfarenhet av att företräda uppdragsgivaren som ombud i arrendenämnden vid lantmäteriförättning och i Mark- och Miljö domstolen.

Image description

Värdering

Inom värdering och fastighetsekonomi kan företaget hjälpa till med olika ekonomiska bedömningar och kalkyler samt upprättande av värdeutlåtande och ersättningsutredningar.
Vi har kunskap och erfarenhet av att värdera alla fastighetstyper.

 

Även kurser och utbildningar kan erbjudas inom  fastighetsvärdering tillsammans med Vesterlins. Läs mer under Uppdrag/Tjänster.

Image description

Plangenomförande

Ett uppdrag inom plangenomförande kan innebära nära samarbete med kommunal eller statlig planavdelning för framtagande av genomförandebeskrivningar, olika avtal, samt bistå och företräda uppdragsgivaren i förhandlingar och vid projektmöten.